General terms and conditions for providing services to customers through the W-reservation website.


These terms and conditions refer to all of the services, provided by the website w-reservation. By accessing, browsing and using the website w-reservation, you confirm that you have read, understood and accepted the terms and the conditions listed below.
 

1.Providing the service

The website is a system for offering and booking of accommodation. When a reservation is verified through the website, you automatically enter into a contract with the hotel that you have chosen.  The website forwards your data to the relevant hotel as well as the confirmation of your reservation from the hotel to you. We do not have the responsibility for the reliability of the information and the data declared through the website from the relevant hotels. All of your objections, claims and/or recommendations should be addressed to the relevant hotel.    
 

2. Guarantee

We do not guarantee the quality of service and we do not recommend the hotels that are using our website. As an exception and in effort to provide you the most advantageous prices for any hotel, we have required and therefore the hotel has submitted us a declaration that the price offered by the hotel via the website is either the same or lower than the price offered by the hotel for equivalent accommodation for one night under the same terms and conditions for customers that have not made the reservation through the website, or tour operators or any other intermediaries  or any other reservation systems that the hotel is operating without the participation of the website. In case that you have already made a reservation through us and you find your desired accommodation on a lower price under the same terms and conditions in another website we are committed to force the hotel to restore you the difference in the price.    
 

3. Reservation.

Protection and security of the information of your credit card.  The reservation via the website is implemented by providing the data from your credit card to the hotel. The website forwards automatically the data from your credit card to the hotel. For protection and encryption the information from your credit card when forwarding it, we use highly reliable “Secure Socket Layer (SSL)” certificate. In order to guarantee the reservation there is a possibility some of the hotels to demand blocking a particular amount of your credit card or a partial advanced payment. We will take all measures to demand from the hotel to announce in advance in the website all the additional conditions for completing the reservation. With making the reservation you accept and agree with the listed from the hotel terms and conditions for cancelation of the reservation and the consequences of “No show” as well as all additional terms and conditions concerning the reservation. Please read carefully all the additional and particular terms that are required by the hotel regarding the reservations.    
 

4.Privacy of personal data.

We are responsible for the protection of the data you have provided regarding the reservation  in accordance with  the current legislation.    

 5. Guests’ reviews

There is a possibility immediately after your stay at the hotel to receive an e-mail from us with a request to fill a form for guests’ reviews and evaluation of the hotel. The received reviews and evaluations can be published in the website with the purpose to inform future guests of the hotel for the quality and the level of services of the particular hotel.    
 

6. Additional details

These terms and conditions for providing services through the website are regulated and interpreted according to the Bulgarian legislative system.  In case of disputes arising from those terms and conditions, the last will refer to the Bulgarian jurisdiction. The website W-reservation is maintained and managed by Mak-Si Management Ltd. as a representative for Bulgaria with its registered office in Bulgaria, Varna, 1 Bacho Kiro str., office 1-3.     

Общи правила и условия за предоставяне на услуги на клиенти чрез w-reservation.


Тези условия се отнасят за всички услуги , предоставени от сайта w-reservation. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки сайта w-reservation, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели условията изброени по-долу .

1.Предоставяне на услугата

Сайтът е система за предлагане и резервиране на стаи за настаняване . При резервация направена чрез интернет страницата , Вие автоматично сключвате договор с хотела, който сте избрали . Сайтът препраща данните към съответния хотел , както и потвърждение на резервацията от хотела към Вас . Ние не носим отговорност за достоверността на информацията и данните, обявени на интернет страницата на съответните хотели. Всички Ваши възражения , жалби и / или препоръки трябва да бъдат адресирани до съответния хотел .

2 . Гаранция

Не гарантираме качеството на услугата и не препоръчваме хотели , които използват нашия сайт. По изключение и в опит да ви предоставим най-изгодните цени за всеки хотел , ние сме изискали и следователно хотела ни е представил декларация, че цената, предложена от хотела чрез уебсайта е или същата, или по-ниска от цената, предложена от хотела за еквивалентно настаняване за една нощ при същите условия за клиенти, които не са направили резервация през сайта или туроператори или други посредници или други системи за резервация , където хотела предлага стаи. В случай, че вече сте направили резервация чрез нас и намерите желаната стая на по-ниска цена при същите условия в друг уебсайт Ние се ангажираме да принудим хотела да ви възстанови разликата в цената.

3 . Резервация .

Защита и сигурност на информацията от кредитната ви карта . Резервацията през сайта се осъществява чрез предоставяне на данните от кредитната Ви карта до хотела. Сайтът препраща автоматично данните от Вашата кредитна карта до хотела. За защита и криптиране на информацията от вашата кредитна карта , по време на препращането , ние използваме високо надеждни "Secure Socket Layer (SSL) " сертификат . С цел гарантиране на резервацията съществува възможност някои от хотелите да поискат блокиране на конкретна сума от кредитната карта или частично авансово плащане . Ние ще вземем всички мерки, хотела дa обяви предварително в сайта всички допълнителни условия за извършване на резервацията. С извършване на резервацията вие приемате и се съгласявате с посочените от хотела условия и ред за анулиране на резервация и последствията от "No show ", както и всички допълнителни условия по отношение на резервацията. Моля, прочетете внимателно всички допълнителни и специално условия , които се изискват от страна на хотела по отношение на резервациите .

4.Сигурност на личните данни.

Ние сме отговорни за защитата на данните, които са предвидени по отношение на резервациите в съответствие с действащото законодателство.

5 . Мнения на гостите

Има възможност веднага след престоя си в хотела, да получите имейл от нас с молба да попълните формата за мнения на гостите и оценка на хотела. Получените мнения и оценки могат да се публикуват в сайта с цел да информира бъдещите гости на хотела за качеството и нивото на услугите , свързани с конкретния хотел.

6 . Допълнителни детайли

Тези правила и условия за предоставяне на услуги чрез интернет страницата са регламентирани и тълкувани съгласно българската законодателна система. В случай на спорове, произтичащи от тези правила и условия , последното ще се отнася до българското правораздаване . Сайтът w-reservation се поддържа и управлява от Мак-Си Мениджмънт EООД като представител за България със седалище в България , Варна, ул. Бачо Киро 1 . , Офис 1-3 .   

Allgemeine Bedingungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Kunden durch die W - Reservierung auf .


Diese Bedingungen beziehen sich auf alle Leistungen , die von der Website w-reservation zur Verfügung gestellt. Durch Zugriff auf und die Nutzung der Website w-reservation bestätigen Sie, dass Sie gelesen und verstanden haben und die Bedingungen und die unten aufgeführten Bedingungen akzeptiert.

1.Providing den Service

Die Website ist ein System für das Angebot und Buchung von Unterkünften. Wenn eine Reservierung über die Website überprüft wird , werden Sie automatisch in einen Vertrag mit dem Hotel , die Sie gewählt haben, geben . Die Website leitet Ihre Daten an das betreffende Hotel sowie der Bestätigung Ihrer Reservierung vom Hotel für Sie. Wir haben nicht die Verantwortung für die Zuverlässigkeit der Informationen und die erklärten Daten über die Website der zuständigen Hotels . Alle Ihre Einwände , Ansprüche und / oder Empfehlungen sollten an das betreffende Hotel angesprochen werden.

2 . Garantie

Wir garantieren nicht die Qualität der Dienstleistung und wir empfehlen nicht, die Hotels, die Nutzung unserer Website sind . Als Ausnahme und in der Bemühung, Ihnen die günstigsten Preise für jedes Hotel , haben wir und damit hat das Hotel übermittelt uns eine Erklärung , dass der Preis vom Hotel über die Website angeboten werden entweder gleich oder niedriger als der Preis angeboten durch ist das Hotel für gleichwertige Unterkunft für eine Nacht unter den gleichen Bedingungen und Konditionen für die Kunden , die nicht mit der Buchung haben über die Website, oder Reiseveranstalter oder sonstige Vermittler oder andere Buchungssysteme , dass das Hotel ohne die Beteiligung der Webseite Betrieb gemacht . Im Fall, dass Sie bereits eine Reservierung bei uns gemacht, und Sie finden Ihren gewünschten Unterkunft auf einem niedrigeren Preis unter den gleichen Bedingungen in eine andere Website verpflichten wir uns zu zwingen, das Hotel zu restaurieren Sie den Unterschied im Preis .

3 . Reservation .

Schutz und Sicherheit der Informationen von Ihrer Kreditkarte abgebucht. Die Buchung über die Website ist durch die Bereitstellung der Daten von Ihrer Kreditkarte im Hotel umgesetzt . Die Website leitet die Daten automatisch von Ihrer Kreditkarte zum Hotel. Zum Schutz und Verschlüsselung der Informationen von Ihrer Kreditkarte bei der Weiterleitung , verwenden wir sehr zuverlässig " Secure Socket Layer ( SSL) "-Zertifikat . Um die Reservierung zu garantieren ist eine Möglichkeit, einige der Hotels zu verlangen, die Blockade einer bestimmten Menge von Ihrer Kreditkarte oder einer teilweisen Vorauszahlung . Wir werden alle Maßnahmen, um vom Hotel zu verlangen , im Voraus auf der Website ankündigen all die zusätzlichen Bedingungen für den Abschluss der Reservierung. Mit der Buchung akzeptieren Sie und stimmen mit dem vom Hotel Bedingungen zur Stornierung der Reservierung und die Folgen von "No -Show" sowie alle zusätzlichen Bedingungen zur Reservierung aufgeführt. Bitte lesen Sie sorgfältig alle zusätzlichen und besonderen Bedingungen , die vom Hotel zu den Reservierungen erforderlich sind.

4.Privacy personenbezogener Daten .

Wir sind verantwortlich für den Schutz der Daten, die Sie zur Verfügung gestellt über die Reservierung in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung haben .

5 . Bewertungen der Gäste

Es besteht die Möglichkeit sofort nach Ihrem Aufenthalt im Hotel eine E- Mail von uns erhalten mit der Bitte um ein Formular für die Gäste Bewertungen und Auswertung des Hotels zu füllen. Die empfangenen Bewertungen und Auswertungen können auf der Website mit dem Ziel, künftige Gäste des Hotels für die Qualität und das Niveau der Dienstleistungen der jeweiligen Hotel informieren veröffentlicht.

6 . Zusätzliche Details

Diese Bedingungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen über die Website sind geregelt und nach der bulgarischen legislative System interpretiert. Im Falle von Streitigkeiten aus diesen Bedingungen , wird die letzte der bulgarischen Rechtsprechung verweisen. Die Website W - Reservierung ist gepflegt und von Mak-Si Management Ltd verwaltet als Vertreter für Bulgarien mit Sitz in Bulgarien , Varna, 1 Bacho Kiro str . , Büro 1-3 .   

Общие положения и условия для предоставления услуг клиентам черезw-reservation на сайте.


Эти условия относятся ко всем из услуг, предоставляемых веб-сайтом w-reservation . Посещая, просматривая и использовании сайта w-reservation , вы подтверждаете, что прочитали, поняли и согласились с условиями и условиями, перечисленными ниже.

1.Providing службы

Веб-сайт представляет собой систему для предложения и бронирование жилья . Когдапредварительный проверен через веб-сайт , вы автоматически заключаете договор с отелем, который вы выбрали. Сайт пересылает данные в нужный отель , а также подтверждающий бронь отеля от отеля до вас. Мы не несем ответственность за достоверностьинформации и сведений, заявленных через веб-сайт от соответствующих отелей. Все ваши возражения , претензий и / или рекомендации следует направлять в соответствующие отеля.

2 . Гарантия

Мы не гарантируем качество обслуживания, и мы не рекомендуемотели, которые с помощью нашего сайта. В порядке исключения и в усилия , чтобы предоставить Вам самые выгодные цены для любого отеля , мы требуем и поэтому отель подал нам заявление, что цена, предложенная в отель через веб-сайт является таким же или ниже, чем цена, предложенная отель для эквивалентных размещение на одну ночь в тех же условиях для клиентов , которые еще не сделали бронирование через веб-сайт , и тур-операторов или любых других посредников или любой другой системы бронирования , что отель работает без участия веб-сайта. В случае, если вы уже сделали бронирование через нас , и вы найдете желаемое размещение на более низкую цену, при тех же условиях в другом веб-сайте мы полны решимости , чтобы заставить отель, чтобы восстановить вам разницу в цене.

3 . Бронирование .

Защита и безопасностьинформации о вашей кредитной карте. Бронирование через веб-сайт осуществляется путем представления данных, с вашей кредитной карты в отель. Сайт автоматически пересылает данные с вашей кредитной карты в отель. Для защиты и шифрования информации с вашей кредитной карты при пересылке его, мы используем высоконадежные "Secure Socket Layer (SSL) " сертификат. Для того, чтобы гарантировать бронирование есть возможность некоторые отели требовать предотвращения той или иной суммы вашей кредитной карты иличастичной предоплаты. Мы примем все меры , чтобы потребовать от отеля сообщить заранее на сайте все дополнительные условия для осуществления бронирования. При бронировании вы принимаете и соглашаетесь с перечисленными от отеля условий для отказа от бронирования и последствия "не показывать ", а также все дополнительные условия, касающиеся бронирования. Пожалуйста, внимательно прочитайте все дополнительные и конкретные условия , необходимые для отеля относительнооговорок.

4.Privacy личных данных.

Мы несем ответственность за защиту данных, которые вы предоставили в отношении оговорки в соответствии с действующим законодательством .

5 . Гости Мнения

Существует возможность сразу же после вашего пребывания в отеле, чтобы получать по электронной почте от нас с просьбой заполнить форму для гостей Отзывы и оценки отеля. Полученные отзывы и оценки могут быть опубликованы на веб-сайте с целью сообщить будущим гостям отеля за качество и уровень услуг конкретного отеля.

6. Дополнительная информация

Эти сроки и условия оказания услуг через веб-сайт , регулируются и толкуются в соответствии с болгарским законодательной системы. В случае возникновения споров , связанных с такими условиями , последний будет относиться к болгарской юрисдикцией. w-reservation оговорка сохраняется и управляется ООО Мак-си Менеджмент как представитель в Болгарии , с местом нахождения в Болгарии , Варна, 1 Бачо Киро ул. , Офис 1-3.